EPDK tarafından kesilen para cezalarının hukuki niteliği nedir?

EPDK tarafından kesilen para cezaları Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenen idari para cezalarının bir görünümüdür. Ancak bu cezalara uygulanacak hukuk rejim kabahatler kanununda düzenlenen idari para cezalarına uygulanacak rejimden farklıdır. KK’da düzenlenen idari para cezalarına sulh ceza mahkemesinde itiraz edilebilirken EPDK tarafından kesilen idari para cezalarına önce EPDK’ya itiraz edilecek ardından EPDK kararına karşı idare mahkemelerinde iptal davası açılacaktır.

EPDK tarafından kesilen idari para cezalarının türleri nelerdir?

5015 sayılı kanunun 19. Maddesinde uygulanacak idari para cezalarının hangi hallerde ve hangi miktarlarda uygulanacağı düzenlenmiştir. Ceza miktarları her yıl değişmektedir.

İdari para cezası olarak 1 milyon TL uygulanacak haller:
-Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerde bulunmak
-Kurulun belirlediği teknik düzenlemelere aykırı akaryakıtın arzı
-Ulusal Markerde yapılan usulsüzlükler (ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde dörtte biri uygulanır)

İdari para cezası olarak 250.000 TL uygulanacak haller:
-Kurulun belirlediği teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt arzının bayilik lisansı sahibi tarafından gerçekleştirildiği hallerde sözleşme yaptığı dağıtıcı lisans sahibine uygulanır.

İdari para cezası olarak 850.000 TL uygulanacak haller:
-Piyasa fiyatlarının ve rekabet koşullarının dolaylı veya dolaysız olarak engellemek, engellenmeye teşebbüs etmek
-Kurul tarafından konulan PPK m.9’daki kısıtlamalara aykırı davranmak
-Lisans sahiplerinin lisanslarının sağladığı yetkilere aykırı davranmak (bayiler hakkında beşte biri uygulanır)

İdari para cezası olarak 350.000 TL uygulanacak haller:
-Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması
-Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi
-Kurumca belirlenen gerekli bildirimleri yapılan uyarılara rağmen yapmamak
-5015 sayılı kanunun 4. maddesinin 4. fıkrasının  (I) bendi haricindeki bentlerin ihlali(bayiler için beşte biri uygulanır)
-İletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi

Ayrıca ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik tuttukları her bir ton ürün için iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.

İdari para cezalarının iptali için izlenecek usül nedir?

İdari para cezasının muhatapları cezaya karşı EPDK itirazda bulunabilirler. İtirazın öncelikle EPDK’ya yapılması dava şartıdır. Aksi halde açılacak olan idari dava usulden reddedilir. EPDK’ya yapılan itiraz sonrasında verilen karara göre eğer itiraz kabul edildiği takdirde kesilen cezalar terkin edilir. İtiraz kabul edilmezse yazılı olarak bildirimden itibaren 60 gün içerisinde kurul aleyhine yetkili idare mahkemelerinde dava açılabilir.Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. İdari para cezalarında verilen kararlar kesinleşmeden cezalar tahsil edilemez. Yürütmesinin durdurulması istenen işlemin kesin ve yürütülebilir bir işlem olması gerekir. Bu sebeple açılacak davaların yürütmeyi durdurma istemli olmasına gerek yoktur. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu13.11.2008 tarihli YD. İtiraz No. 2008/939 sayılı kararı).

Av. Ekrem Çatalkaya EPDK’nın sırf petrol istasyonlarına uyguladığı bu katı rejimi aynı şekilde elektrik piyasasına da uygulaması gerektiğini, çünkü özellikle serbest kullanıcı olmak isteyen aboneleri çeşitli bahanelerle her defasında geçiştirerek veya yanıltarak bu şekilde yüksek fiyattan elektrik satıldığı, bu konuyla ilgili bir çok şikayet olduğu ve halen yeterli tedbir alınmadığı açıktır. EPDK’nın petrol istasyonları ve dağıtım firmaları için öncelikle yapılan hatayı düzeltmesi için ihtarda bulunması belli bir süre içerisinde düzeltildiği taktirde cezalandırılmaması gerekmektedir.

Kaçak yakıt tespiti halinde ne olur.

İstasyon mühürlenir, varsa lisansları iptal edilir, kamuoyuna duyurulur, ilgili kişiler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açılır. Uygulamada karşılaşılan en büyük sıkıntı istasyon kiralık olduğu durumlarda mühürlenmesi ciddi manada mağduriyetlere yol açmaktadır. Measela kiracı olan işletmeci kaçak yakıt kullandığında, istasyonun kiralık olup olmadığına bakılmaksızın lisansın iptali ile istasyonun mühürlenmesinin, hiçbir kabahati olmayan maliki’nin cezalandırılması adil olmamaktadır. Daha fazla bilgi için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.

(Bu makalenin tüm hakları ÇATALKAYA HUKUK BÜROSU’na aittir. İzinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz. Başka bir sitede yayınlandığı taktirde kaynak (linkle beraber) gösterilerek yayınlanabilir. Aksi durumların tespitinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacaktır.)