GENEL VEKALETNAME

VEKİL EDEN :
ADRES        : 

VEKİL OLAN : İstanbul Barosu ‘na 40091 Sicil Numarası ile kayıtlı, Basınköy Mah. Vali Konağı Cad. Elif Sok. N.6 Villa.1 Florya Bakırköy İstanbul  adresinde mukim Kağıthane Vergi Dairesine TC Kimlik No;56092244518 ile kayıtlı Av. Ekrem Çatalkaya.

Benim/bizim başkalarına karşı açmış ve açacak olduğumuz yada bana/bize karşı başkaları tarafından açılmış ve açılacak dava ve takipler ve her türlü yargı işlemi nedeni ile T.C yargı organlarının tümünde, resmi daire ve kuruluşlarının her bölüm ve derecesinde, tüm biçimlerde ve şekilde temsile, hak ve çıkarlarımı korumaya, savunmaya ve elde etmem için uygun göreceği bütün işlemleri yapmaya izlemeye, tamamlamaya, ve bitirmeye, davalar açmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, haklarımı güçlendirmek için sözleşme yapmaya ve hakem tayinine, evrak ve belgeleri almaya, tanık, bilirkişi göstermeye, PTT aracılığı ile bildirim yapmaya ve almaya, tanık göstermeye, karşı taraftan gönderilenleri kabul veya redde, protesto, yazılı bildirim düzenlemeye, gönderilenlere cevap vermeye, gönderilen yazılı bildirimlerden suret almaya,yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, davaların iyileştirilmesi ile düzeltilmesini talep etmeye, delilleri tespit ettirmeye, eşya hapsi istemeye, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yapmaya ve kaldırmaya, konkordato isteminin bağıtlanmasına kabul ve itiraza ve kaldırmaya, onay vermeye, imzaya, iflas istemeye ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idaresi üyelerinin atama ve görevden alınmasına, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş yada kurulacak yargı organlarının tümünde gerekli her türlü yasal işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi-hakem-şahit, katipleri şikayete ve redde, davanın başka yere gönderilmesine, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve örnekler çıkartmaya, dosyaları inceleme ve araştırmaya, örnek almaya, yanlışlıkları düzeltmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, her biçimdeki yasal işlemleri izleme ve sonuçlandırmaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, tüm kararların yerine getirilmesini ilgili kuruluşlardan istemeye, icra satışlarına katılmaya, pey sürmeye, eksiltmeye ve arttırmaya, satın almaya, satın alınan taşınmazların adıma tescilini yaptırmaya, bu konuda gerekli tüm evrakları düzenleme ve imzalamaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, mahcuz malları talep etmeye, yargılamanın iadesine, alternatif hukuk çözüm yollarına başvurmaya, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, haczi kaldırmaya, yemin teklif etmeye, reddi hakime, hakimin fiili sebebiyle devlet aleyhine tazminat talebine, teslim almaya ve teslim etmeye, mal bildiriminde bulunmaya, sulhe, feragate, ahzu kabz`a, kabule, ibraya, tevkile, dava ve temyizden feragate, adli sicil kaydı alınmasına diğer avukatlar ile birlikte veya ayrı ayrı çalışmaya, gerektiğinde azil etmeye, aldığı paraları elinde tutmaya, gerektiğinde yargı gideri olarak harcama yapmaya, adıma anlaşmalar yapmaya, para makbuzu düzenlemeye, ilişiksizlik ile dava ve takipleri sonuçlandırma belgesi düzenlemeye, davaları reddetmeye, adıma kira sözleşmesi düzenlemeye, kira şartlarını kararlaştırmaya, kira bedellerini tahsil etmeye   İSTANBUL Barosu avukatlarından AV. EKREM ÇATALKAYA  tarafımdan vekil olarak tayin edildi.

Banka Bilgileri

EKREM ÇATALKAYA, GARANTİ BANKASI, BAKIRKÖY- OSMANİYE ŞUBESİ ŞUBE KODU:1121  HESAP NO: 6697780 İBAN: TR02 0006 2001 1210 0006 6977 80